Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY

GRUPY SPÓŁEK DELTA TRANS

17.03.2017

 Wydanie II

Niniejszy Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów etycznych wobec współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych.

NAJISTOTNIEJSZE WZORCE POSTĘPOWANIA:

1. ZATRUDNIENIE

1.1. Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia.

1.2 Nie korzystamy z pracy dzieci.

2. CZAS PRACY

2.1 Zapewniamy czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.

2.2 Nie stosujemy obowiązkowych godzin nadliczbowych.

3. WYNAGRODZENIE

3.1 Zapewniamy godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3.2 Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.

3.3 Stosujemy potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.

3.4 Nie stosujemy potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1 Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.

4.2 Zatrudniamy osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP.

4.3 Zapewniamy wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP.

4.4 Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA i JAKOŚĆ

5.1 Grupa Delta Trans posiada odrębną Politykę dotyczącą ochrony środowiska oraz jakości.

6. WZAJEMNE POSZANOWANIE

6.1.Zabraniamy:

- dyskryminacji pracowników z jakiejkolwiek przyczyny,

- stosowania różnych form zastraszania wobec pracowników,

- molestowania oraz poniżania pracowników.

7. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

7.1 Zawsze postępujemy właściwie w kontaktach z klientami, dostawcami i konsumentami, traktując ich uczciwie i z szacunkiem.

7.2 Korzystamy z usług podwykonawców, którzy nie naruszają norm etycznych poprzez wręczanie łapówek lub udzielanie podobnych korzyści sprzecznych z prawem.

7.3 Zabraniamy poniższych działań:

-        przekupstwa,

-        wymuszania lub nakłaniania,

-         handlu wpływami,

-         legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

7.4 Nie przyjmujemy ani wręczamy korzyści pieniężnych lub rzeczowych w celu skłonienia do podjęcia bądź niepodjęcia określonych działań lub w jakichkolwiek innych nieodpowiednich celach.

7.5 Zapobiegamy, wykrywamy i zgłaszamy przypadki przekupstwa oraz innych działań korupcyjnych.

8. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PREZENTÓW

8.1 Aprobujemy tylko prezenty, które są dobrowolnie zaoferowane pracownikowi przez podmiot współpracujący z Grupą Delta Trans i spełniają poniższe wymagania:

 -       korzyść nie będzie miała wpływu na załatwienie sprawy,

-       korzyść nie będzie obligować do wzajemności,

-       pracownik nie będzie musiał tego ukrywać,

-       korzyścią będzie przedmiot reklamowy, promocyjny (np. kalendarz) lub inny przedmiot o wartości nie przekraczającej 50 zł

 8.2 Zabraniamy:

 -       wręczania lub przyjmowania pieniędzy jako prezentu,

-       dawania prezentów o jakiejkolwiek wartości pracownikom i przedstawicielom państwowym ,mmn

-       wręczania lub przyjmowania prezentów zbyt kosztownych, albo zbyt często,

-       dawania jakichkolwiek prezentów w podzięce pracownikom państwowym,

-       wręczania lub przyjmowania prezentów, które wpływałyby na decyzje biznesowe,

-       wręczania lub przyjmowania prezentów zależnych od poziomu prowadzonych interesów,

-       oferowania prezentu, który zgodnie z twoją wiedzą naruszałby zasady przyjmowania prezentów w firmie obdarowywanego,

-       oferowania lub przyjmowania zaoferowanego udziału w imprezie rozrywkowej niezwiązanej z działalności firmy np. koncert muzyczny, mecz.

 8.3 Zawsze upewniamy się, czy dany podarunek jest zgodny z zasadami przyjętymi w Grupie Delta Trans i jeżeli łamie on przyjęte zasady odmawiamy jego przyjęcia informując o tym obdarowującego.

9. KONFLIKT INTERESÓW

9.1 Zabraniamy wykorzystywania pracy w Grupie Delta Trans do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści.

9.2.Zabraniamy pracownikom bez uprzedniej zgody Grupy Delta Trans wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzić działalności gospodarczej, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm konkurencyjnych, oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami Grupy Delta Trans.

9.3.Pracownicy mają stały obowiązek informowania spółki o wszelkich konfliktach interesu, jakie mogą wystąpić pomiędzy ich zatrudnieniem w Delta Trans a ewentualnym powiązaniem z Dostawcą.

10. OCHRONA I NADUŻYWANIE URZĄDZEŃ, MAJĄTKU I CZASU FIRMY

10.1.Zabraniamy przywłaszczania sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży.

10.2 Znaki identyfikacyjne Grupy Delta Trans można wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.

10.3 Zobowiązujemy wszystkich pracowników do ochrony majątku Grupy Delta Trans oraz majątku klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

Każdy przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etycznego należy zgłaszać do Działu Organizacyjno-Prawnego

osobiście lub mailowo na adres e-mail: reklamacje@deltatrans.pl


Zatwierdzam: