Informacje dla kandydatów - prosimy o zapoznanie się przed wysłaniem aplikacji

Klauzula obowiązku informacyjnego spełnianego wobec Kandydata do Pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.     Administratorem danych osobowych będzie – w zależności od tego do której spółki Pani / Pan skieruje aplikację :

Delta Trans Logistik sp. z o.o. 41 – 605 Świętochłowice ul. Chorzowska 118 – 120.

lub

Delta Trans Transporte sp. z o.o. 41 – 605 Świętochłowice ul. Chorzowska 134B

2.     Inspektorem Danych Osobowych w obu w/w spółkach jest Pani Krystyna Wal.

Kontakt : K.Wal@deltatrans.eu.

3.     W procesie rekrutacyjnym gromadzone są i przetwarzane następujące dane osobowe:

·       imię (imiona) i nazwisko,

·       data urodzenia,

·       dane kontaktowe wskazane przez kandydata

·       wykształcenie,

·       kwalifikacje zawodowe

·       przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Art. 221. § 1 Kodeksu Pracy i jest niezbędne do  przeprowadzenia   procesu  rekrutacji.

4.     W uzasadnionym przypadku tj. w przypadku konieczności wystawienia skierowania na badanie wstępne będziemy żądali  od kandydata podania:

·       adresu zamieszkania

·       Nr Pesel

Żądanie podania tych danych jest zgodne z Art. 221. § 4 Kodeksu Pracy tj. „Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa”.

5.     Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb obecnej rekrutacji i usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu.

6.     Jeżeli decyduje się Pani/Pan na pozostawienie swoich danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji proszę dodatkowo zamieścić w treści aplikacji klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w tym dokumencie do celów przyszłej rekrutacji. Moje dane będą przechowywane maksymalnie 3 lata lub do czasu wyrażenia przeze mnie żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

7.     Wycofania wyrażonej w ten sposób zgody można dokonać poprzez wysłanie maila na adres Inspektora Ochrony  Danych.

8.     Przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora danych:

       dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

9.     Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.