Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY

 

GRUPY SPÓŁEK DELTA TRANS

WYDANIE V

01.06.2020r

 

 

WPROWADZENIE

 1. Pod pojęciem Grupy Spółek należy rozumieć spółki:

- Delta Trans Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 134B,

- Delta Trans Logistik sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 118 – 120.

2. Celem niniejszego Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz Grupy Spółek oraz pomiędzy Grupą Spółek a jej otoczeniem.

3. Niniejszy Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników/ współpracowników  do przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

4. Zobowiązujemy również naszych klientów i dostawców do przestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu. 

5. Przestrzegamy przepisów prawa obowiązującego w krajach, w których prowadzimy swoją działalność, jak również przepisów międzynarodowych mających wpływ na naszą działalność.

 

NAJISTOTNIEJSZE WZORCE POSTĘPOWANIA:

1. ZATRUDNIENIE

1.1.Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia.

1.2  Nie korzystamy z pracy dzieci oraz z pracy przymusowej.

1.3. Respektujemy wolność Pracowników do zrzeszania się i ich prawo do reprezentacji zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

2. CZAS PRACY

2.1 Zapewniamy czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.

2.2 Nie stosujemy obowiązkowych godzin nadliczbowych.

 

3. WYNAGRODZENIE

3.1 Zapewniamy godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3.2 Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.

3.3 Stosujemy potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.

3.4 Nie stosujemy potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.

 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1 Zapewniamy wszystkim pracownikom (stałym i tymczasowym) bezpieczne warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.

4.2 Podejmujemy działania mające na celu rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa:

       - pracowników (stałych i tymczasowych),

       - pracowników klientów,

 - pracowników (stałych i tymczasowych) swoich poddostawców,

 - ludności zamieszkałych w pobliżu naszego zakładu pracy.

4.3.Monitorujemy zdarzenia niebezpieczne - analizujemy je i podejmujemy działania korygujące, aby zapobiegać im w przyszłości.

4.4 Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.

4.5 Zatrudniamy osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP/ PPOŻ.

4.6 Zapewniamy wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP/PPOŻ.

4.7 Wszystkich Pracowników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

4.8 Grupa Delta Trans posiada odrębną politykę dot. BHP i ochrony ppoż.

 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA i JAKOŚĆ

5.1 Grupa Delta Trans posiada odrębną Politykę dotyczącą ochrony środowiska oraz zarządzania jakością.

5.2 Przestrzegamy wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz na bieżąco monitorujemy wpływ spółek na otaczające środowisko i prowadzimy działania proekologiczne wskazane w corocznych programach środowiskowych.

5.3 Prowadzimy działania mające wpływ na:

- optymalizację zużycia zasobów naturalnych i energii,

-  obniżenie własnej emisji zanieczyszczeń do środowiska,

- obniżenie ilości wytwarzanych odpadów

- jakość wykonanych usług.

5.4. Wdrażamy rozwiązania w zakresie recyklingu i odzyskiwania surowców.

5.5. Identyfikujemy i monitorujemy aspekty środowiskowe naszej działalności.

5.6. Zatrudniamy osoby odpowiedzialne:

-  za zgodność funkcjonowania Grupy Spółek z przepisami ochrony środowiska,

- za spełnianie przez Grupę Spółek wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5.7. Organizujemy systematyczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska, warunków pracy i praw człowieka oraz bhp/ ppoż.

5.8. Przeprowadzamy kontrolę dostaw naszych usług / produktów w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania klienta.

5.9. Zapewniamy identyfikowalność surowców, materiałów niezbędnych dla dostaw produktów i usług.

 

6. WZAJEMNE POSZANOWANIE

6.1 Zabraniamy:

- dyskryminacji pracowników z jakiejkolwiek przyczyny,

- stosowania różnych form zastraszania wobec pracowników,

- molestowania oraz poniżania pracowników.

6.2 Szczegółowa instrukcja dot. równego traktowania w zatrudnieniu w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy stanowi załącznik do aktualnego Regulaminu Pracy.

 

7. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

7.1 Zawsze postępujemy właściwie w kontaktach z klientami, dostawcami i konsumentami, traktując ich uczciwie i z szacunkiem.

7.2 Korzystamy z usług Dostwwców, którzy nie naruszają norm etycznych poprzez wręczanie łapówek lub udzielanie podobnych korzyści sprzecznych z prawem.

7.3 Zabraniamy poniższych działań:

-     przekupstwa,

-     wymuszania lub nakłaniania,

-     handlu wpływami,

-     legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

7.4 Nie przyjmujemy ani nie wręczamy korzyści pieniężnych lub rzeczowych w celu skłonienia do podjęcia bądź niepodjęcia określonych działań lub w jakichkolwiek innych nieodpowiednich celach.

7.5 Zapobiegamy, wykrywamy i zgłaszamy właściwym organom przypadki przekupstwa oraz innych działań korupcyjnych.

 

8. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PREZENTÓW

8.1 Aprobujemy tylko prezenty, które są dobrowolnie zaoferowane pracownikowi przez podmiot współpracujący z Grupą Delta Trans i spełniają poniższe wymagania:

-    korzyść nie będzie miała wpływu na załatwienie sprawy,

-    korzyść nie będzie obligować do wzajemności,

-    pracownik nie będzie musiał tego ukrywać,

-    korzyścią będzie przedmiot reklamowy, promocyjny (np. kalendarz) lub inny przedmiot o wartości nie przekraczającej 50 zł.

8.2 Zabraniamy:

-    wręczania lub przyjmowania pieniędzy jako prezentu,

-    dawania prezentów o jakiejkolwiek wartości pracownikom i przedstawicielom państwowym,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów zbyt kosztownych, albo zbyt często,

-    dawania jakichkolwiek prezentów w podzięce pracownikom państwowym,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów, które wpływałyby na decyzje biznesowe,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów zależnych od poziomu prowadzonych interesów,

-    oferowania prezentu, który zgodnie z twoją wiedzą naruszałby zasady przyjmowania prezentów w firmie obdarowywanego,

-    oferowania lub przyjmowania zaoferowanego udziału w imprezie rozrywkowej niezwiązanej z działalności firmy np. koncert muzyczny, mecz.

8.3 Zawsze upewniamy się, czy dany podarunek jest zgodny z zasadami przyjętymi w Grupie Delta Trans i jeżeli łamie on przyjęte zasady odmawiamy jego przyjęcia informując o tym obdarowującego.

 

9. KONFLIKT INTERESÓW

9.1 Zabraniamy wykorzystywania pracy w Grupie Delta Trans do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści.

9.2.Zabraniamy pracownikom bez uprzedniej zgody Grupy Delta Trans wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzić działalności gospodarczej, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm konkurencyjnych, oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami Grupy Delta Trans.

9.3.Pracownicy mają stały obowiązek informowania spółki o wszelkich konfliktach interesu, jakie mogą wystąpić pomiędzy ich zatrudnieniem w Delta Trans a ewentualnym powiązaniem z Dostawcą.

9.4.Zobowiazujemy Pracowników, by unikali tworzenia potencjalnych konfliktów interesów, a także by  identyfikowali, zgłaszali konflikty, z którymi mają do czynienia.

9.5. Respektujemy przepisy prawa antymonopolowego.

 

10. OCHRONA I NADUŻYWANIE URZĄDZEŃ, MAJĄTKU I CZASU FIRMY

10.1.Zabraniamy przywłaszczania sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży.

10.2 Znaki identyfikacyjne Grupy Delta Trans można wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.

10.3 Zobowiązujemy wszystkich pracowników do ochrony majątku Grupy Delta Trans oraz majątku klientów przed kradzieżą, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

10.4    Wszyscy Pracownicy muszą zapewniać ochronę własności intelektualnej przed dostępem nieuprawnionych Pracowników i osób trzecich.

 

11. WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE

11.1..Naszym celem jest budowanie długoterminowych, opartych na sprawiedliwych
i uczciwych zasadach relacji ze swoimi dostawcami i klientami.

11.2 Cele biznesowe realizujemy z poszanowaniem praw i dobra wszystkich klientów.

11.3.W partnerskich relacjach z klientami kierujemy się odpowiedzialnością i zaufaniem.

11.4  Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i  surowców. Odpowiedzialne pozyskiwanie i wydobywanie surowców obejmuje również uwzględnienie ochrony środowiska, w tym zarządzanie chemikaliami, a także poszanowanie praw człowieka.

11.5. Unikamy nabywania i wykorzystywania materiałów, do których pozyskania doszło w sposób nielegalny lub poprzez etycznie naganne lub nieuzasadnione działania.

11.6    Wymagamy od naszych Dostawców opracowania, wdrożenia i stosowania skutecznych metod i procedur mających na celu wykrywanie i zminimalizowanie ryzyka przedostania się podrobionych części i materiałów do naszego łańcucha dostaw.

W przypadku wykrycia takiego zdarzenia oczekujemy od Dostawców wdrożenia skutecznych procedur, służących wyselekcjonowaniu danego produktu i powiadomieniu odbiorców podrobionego produktu.

11.7    Przestrzegamy przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1.Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

12.2.Niedozwolone są działania przeciwko prywatności Pracowników.

 

13. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

13.1..Naruszenie zasad obowiązujących w Kodeksie Etycznym może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych.

13.2. Każdy przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etycznego należy zgłaszać osobiście lub mailowo do Działu Organizacyjno-Prawnego na adres mailowy:  B.Konopka@deltatrans.pl

13.3 Ewentualne kwestie naruszeń:

a)  w zakresie prawa pracy, bhp, praw człowieka będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- przedstawiciela działu BHP,

- przedstawiciela działu personalnego. 

b)  w zakresie ochrony środowiska będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- specjalisty ds. ochrony środowiska.

c) w pozostałym zakresie będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- przedstawiciela wyznaczonego przez Zarząd Spółki.

 Zatwierdzam: