Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY

GRUPY SPÓŁEK DELTA TRANS

22.01.2019

 WYDANIE III

WPROWADZENIE

1. Pod pojęciem Grupy Spółek należy rozumieć spółki:

- Delta Trans Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 134B,

- Delta Trans Logistik sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 118 – 120.

2. Celem niniejszego Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz Grupy Spółek oraz pomiędzy Grupą Spółek a jej otoczeniem.

3. Niniejszy Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów etycznych wobec współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych.

NAJISTOTNIEJSZE WZORCE POSTĘPOWANIA:

1. ZATRUDNIENIE

1.1.Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia.

1.2 Nie korzystamy z pracy dzieci oraz z pracy przymusowej.

2. CZAS PRACY

2.1 Zapewniamy czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.

2.2 Nie stosujemy obowiązkowych godzin nadliczbowych.

3. WYNAGRODZENIE

3.1 Zapewniamy godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3.2 Informujemy wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.

3.3 Stosujemy potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.

3.4 Nie stosujemy potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4.1 Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

4.2.Monitorujemy zdarzenia niebezpieczne - analizujemy je i podejmujemy działania korygujące, aby zapobiegać im w przyszłości.

4.3 Zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.

4.4 Zatrudniamy osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP/ PPOŻ.

4.5 Zapewniamy wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP.

4.6 Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA i JAKOŚĆ

5.1 Grupa Delta Trans posiada odrębną Politykę dotyczącą ochrony środowiska oraz zarządzania jakością.

5.2 Grupa Spółek przestrzega wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz na bieżąco monitoruje wpływ spółek na otaczające środowisko i prowadzi działania proekologiczne wskazane w corocznych programach środowiskowych.

5.3 Grupa Delta Trans zatrudnia osoby odpowiedzialne:

-  za zgodność funkcjonowania Grupy Spółek z przepisami ochrony środowiska,

- za spełnianie przez Grupę Spółek wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

6. WZAJEMNE POSZANOWANIE

6.1 Zabraniamy:

- dyskryminacji pracowników z jakiejkolwiek przyczyny,

- stosowania różnych form zastraszania wobec pracowników,

- molestowania oraz poniżania pracowników.

6.2 Szczegółowa instrukcja dot. równego traktowania w zatrudnieniu w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy stanowi załącznik do aktualnego Regulaminu Pracy.

7. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

7.1 Zawsze postępujemy właściwie w kontaktach z klientami, dostawcami i konsumentami, traktując ich uczciwie i z szacunkiem.

7.2 Korzystamy z usług podwykonawców, którzy nie naruszają norm etycznych poprzez wręczanie łapówek lub udzielanie podobnych korzyści sprzecznych z prawem.

7.3 Zabraniamy poniższych działań:

-      przekupstwa,

-      wymuszania lub nakłaniania,

-      handlu wpływami,

-      legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

7.4 Nie przyjmujemy ani nie wręczamy korzyści pieniężnych lub rzeczowych w celu skłonienia do podjęcia bądź niepodjęcia określonych działań lub w jakichkolwiek innych nieodpowiednich celach.

7.5 Zapobiegamy, wykrywamy i zgłaszamy przypadki przekupstwa oraz innych działań korupcyjnych.

8. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PREZENTÓW

8.1 Aprobujemy tylko prezenty, które są dobrowolnie zaoferowane pracownikowi przez podmiot współpracujący z Grupą Delta Trans i spełniają poniższe wymagania:

-     korzyść nie będzie miała wpływu na załatwienie sprawy,

-     korzyść nie będzie obligować do wzajemności,

-     pracownik nie będzie musiał tego ukrywać,

-     korzyścią będzie przedmiot reklamowy, promocyjny (np. kalendarz) lub inny przedmiot o wartości nie przekraczającej 50 zł.

 8.2 Zabraniamy:

 -     wręczania lub przyjmowania pieniędzy jako prezentu,

-     dawania prezentów o jakiejkolwiek wartości pracownikom i przedstawicielom państwowym,

-     wręczania lub przyjmowania prezentów zbyt kosztownych, albo zbyt często,

-     dawania jakichkolwiek prezentów w podzięce pracownikom państwowym,

-     wręczania lub przyjmowania prezentów, które wpływałyby na decyzje biznesowe,

-     wręczania lub przyjmowania prezentów zależnych od poziomu prowadzonych interesów,

-     oferowania prezentu, który zgodnie z twoją wiedzą naruszałby zasady przyjmowania prezentów w firmie obdarowywanego,

-     oferowania lub przyjmowania zaoferowanego udziału w imprezie rozrywkowej niezwiązanej z działalności firmy np. koncert muzyczny, mecz.

8.3 Zawsze upewniamy się, czy dany podarunek jest zgodny z zasadami przyjętymi w Grupie Delta Trans i jeżeli łamie on przyjęte zasady odmawiamy jego przyjęcia informując o tym obdarowującego.

9. KONFLIKT INTERESÓW

9.1 Zabraniamy wykorzystywania pracy w Grupie Delta Trans do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści.

9.2.Zabraniamy pracownikom bez uprzedniej zgody Grupy Delta Trans wykonywać konkurencyjnych czynności zawodowych, w tym prowadzić działalności gospodarczej, uczestniczyć w transakcjach, na rzecz innych podmiotów, a w szczególności innych firm konkurencyjnych, oraz jakichkolwiek osób trzecich, których interesy kolidują lub mogłyby kolidować z interesami Grupy Delta Trans.

9.3.Pracownicy mają stały obowiązek informowania spółki o wszelkich konfliktach interesu, jakie mogą wystąpić pomiędzy ich zatrudnieniem w Delta Trans a ewentualnym powiązaniem z Dostawcą.

10. OCHRONA I NADUŻYWANIE URZĄDZEŃ, MAJĄTKU I CZASU FIRMY

10.1.Zabraniamy przywłaszczania sobie własności firmy do osobistego użytku lub do odsprzedaży.

10.2 Znaki identyfikacyjne Grupy Delta Trans można wykorzystywać wyłącznie w celach służbowych.

10.3 Zobowiązujemy wszystkich pracowników do ochrony majątku Grupy Delta Trans oraz majątku klientów przed kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

11. WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE

11.1..Naszym celem jest budowanie długoterminowych, opartych na sprawiedliwych
i uczciwych zasadach relacji ze swoimi dostawcami i klientami.

11.2 Cele biznesowe realizujemy z poszanowaniem praw i dobra wszystkich klientów.

11.3 W partnerskich relacjach z klientami kierujemy się odpowiedzialnością i zaufaniem.

12. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

12.1..Naruszenie zasad obowiązujących w Kodeksie Etycznym może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych.

12.2. Każdy przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etycznego należy zgłaszać osobiście lub mailowo do Działu Organizacyjno-Prawnego na adres mailowy:  B.Konopka@deltatrans.pl

 

12.3 Ewentualne kwestie naruszeń:

a)  w zakresie prawa pracy, bhp, praw człowieka będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- przedstawiciela działu BHP,

- przedstawiciela działu personalnego. 

b)  w zakresie ochrony środowiska będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- specjalisty ds. ochrony środowiska.

c) w pozostałym zakresie będą rozpatrywane przez Zespół składający się z:

- przedstawiciela działu organizacyjno – prawnego,

- przedstawiciela wyznaczonego przez Zarząd Spółki.

 Zatwierdzam: