ISO 9001 / ISO 14001

ISO 9001:2015

W roku 1998 akredytowana jednostka certyfikująca Bureau Veritas Quality Polska przyznała firmie Delta Trans Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002.

Systemem Jakości zostały objęte międzynarodowe i krajowe usługi transportowo-spedycyjne, usługi logistyczne, usługi agencji celnej, organizacja ładunków zbiorowych oraz składowanie w magazynach celnych.

 Wdrożony i funkcjonujący od 1998 roku system zarządzania jakością został po trzech latach poddany recertyfikacji. W wyniku auditu recertyfikacyjnego - w miesiącu lutym 2002 roku Delta Trans- otrzymała certyfikat Systemu Jakości nr 105712 potwierdzający, iż system zarządzania jakością funkcjonujący w Delta Trans został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2000.

Funkcjonujący przez następne lata system zarządzania jakością  w 2017 roku został poddany kolejnej recertyfikacji i oceniony przez auditorów z firmy BVQI jako zgodny z normą ISO 9001:2015. W lipcu 2017 firma otrzymała certyfikat potwierdzający działanie zgodnie z obowiązującą aktualnie normą ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015

W lipcu 2017 roku audytorzy firmy BVQI (Bureau Veritas Quality International) potwierdzili zgodność wdrożonego w firmie Delta Trans systemu z wymogami normy ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 funkcjonuje w Polsce już długo na tyle długo, że zaczął już cieszyć się należytą popularnością. Akces Polski do Unii Europejskiej, otworzył przed polskimi przedsiębiorstwami nowe rynki zbytu, ale jednocześnie znacznie podniosły się wymagania zachodnich kontrahentów, również te dotyczące minimalizowania oddziaływania firmy na środowisko naturalne. Podstawowe wymagania normy ISO 14001 zobowiązują przedsiębiorcę do ciągłego monitorowania działalności zakładu pod kątem jego oddziaływania na środowisko, doskonalenia polityki prośrodowiskowej firmy i budowania świadomości personelu w tym względzie, ale również samym angażując w jego wdrażanie całą załogę.

Do podstawowych korzyści płynących z wdrożenia ISO 14001 można zaliczyć:

Do pobrania:
ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015

Galeria