Polityka BHP PPOŻ

POLITYKA BHP/ OCHRONY PPOŻ.

GRUPY SPÓŁEK DELTA TRANS

08.01.2020

 

Grupa spółek Delta Trans jest zaangażowana w nieustanną poprawę działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., aby zapewnić bezpieczną organizację pracy wszystkim swoim pracownikom, podmiotom kooperującym oraz innym osobom przebywającym na terenie spółki.

 

Mając na uwadze  odpowiedzialność za zdrowie i życie w/w osób zobowiązujemy się do realizowania następujących celów:

 

·      spełniania wymagań przepisów prawnych,

·      stałej poprawy stanu w zakresie BHP/PPOŻ,

·      ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP/PPOŻ,

·      zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, pożarom,

·      kształtowania i rozwijania świadomości kierownictwa oraz wszystkich pracowników,

·      podwyższania kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż,

·      eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,

·      prowadzenia profilaktycznych działań zapobiegających awariom przemysłowym,

·      identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 

·      bieżącą analizę przepisów w zakresie BHP / PPOŻ,

·      tworzenie i aktualizację instrukcji i procedur w zakresie BHP / PPOŻ,

·      identyfikowanie zagrożeń wypadkowych, zagrożeń pożarowych, analizę ich okoliczności i przyczyn,

·      regularne wykonywanie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy, podejmowanie działań zapobiegawczych w oparciu o wnioski jw. np. przez tworzenie programów organizacyjno-technicznych,

·      cykliczną ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

·      wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,

·      szkolenie pracowników wpływające na podwyższanie kwalifikacji, świadomości i zrozumienia znaczenia BHP / PPOŻ w procesach pracy,

·      unowocześnianie, procesów technologicznych,

·      modernizację pomieszczeń i stanowisk pracy,

·      bieżącą kontrolę stanu BHP/PPOŻ w oparciu o wewnętrzny system kontroli.

·      wykonywanie regularnych przeglądów infrastruktury wg. harmonogramu,

·      regularne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych

 

Grupa Spółek Delta Trans zapewnia środki techniczne i finansowe do realizacji celów jw.