Wymagania dla dostawców

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW USŁUG/ TOWARÓW

 

GRUPY SPÓŁEK DELTA TRANS

WYDANIE II

01.06.2020r

 

WPROWADZENIE

 

1. Pod pojęciem Grupy Spółek należy rozumieć spółki:

- Delta Trans Transporte sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 134B,

- Delta Trans Logistik sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach ul. Chorzowska 118 – 120.

2. Celem niniejszych wymagań jest kształtowanie właściwej kultury współpracy pomiędzy Grupą Delta Trans a Dostawcami oraz ich otoczeniem, w tym ich poddostawcami.

3. Niniejsze wymagania są zobowiązaniem dostawców oraz ich pracowników do przestrzegania najwyższych standardów etycznych w trakcie prowadzenia działalności i współpracy z Grupą spółek Delta Trans.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy wymaganiami umowy/zamówienia /kontraktu, a treścią poniższego dokumentu, nadrzędne znaczenie mają wymagania zawarte w umowie, zamówieniu, kontrakcie.

5.  Niniejsze wymagania są zamieszczone na stronie www.deltatrans.pl – zakładka Dostawcy.

6. Dostawca ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzi swoją działalność, jak również przepisów międzynarodowych mających wpływ na jego działalność.

 

NAJISTOTNIEJSZE WYMAGANIA:

1. ZATRUDNIENIE

1.1 Informuj wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia.

1.2  Nie korzystaj z pracy dzieci oraz z pracy przymusowej.

1.3 Respektuj wolność Pracowników do zrzeszania się i ich prawo do reprezentacji zgodnie z Kodeksem Pracy.

 

2. CZAS PRACY

2.1 Zapewniaj czas pracy i odpoczynku zgodny z wymaganiami prawnymi.

2.2 Nie stosuj obowiązkowych godzin nadliczbowych.

 

3. WYNAGRODZENIE

3.1 Zapewniaj godziwą płacę zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3.2 Informuj wszystkich pracowników na piśmie i w sposób zrozumiały o warunkach zatrudnienia dotyczących płacy.

3.3 Stosuj potrącenia z wypłat tylko zgodnie z Kodeksem Pracy.

3.4 Nie stosuj potrąceń z wypłat jako środków dyscyplinarnych wobec pracowników.

 

4. WZAJEMNE POSZANOWANIE

4.1 Zabrania się:

- dyskryminacji pracowników z jakiejkolwiek przyczyny,

- stosowania różnych form zastraszania wobec pracowników,

- molestowania oraz poniżania pracowników.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

5.1 Zapewniaj wszystkim pracownikom (stałym i tymczasowym) bezpieczne warunki pracy, spełniając przy tym wszelkie obowiązujące przepisy.

5.2. Podejmuj działania mające na celu rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa:

       - pracowników (stałych i tymczasowych),

       - pracowników klientów,

 - pracowników (stałych i tymczasowych) swoich poddostawców,

 - ludności zamieszkałej w pobliżu Twojego zakładu pracy.

5.3.Monitoruj zdarzenia niebezpieczne - analizuj je i podejmuj działania korygujące, aby zapobiegać im w przyszłości.

5.4 Wyznacz osobę odpowiedzialną za zgodność z wymaganiami BHP/ PPOŻ.

5.5 Zapewniaj wszystkim pracownikom regularne szkolenia z zakresu BHP/PPOŻ.

5.6. Informuj nas o wszelkich niebezpieczeństwach lub zagrożeniach dot. bhp związanych ze świadczonymi przez Ciebie / Twojego dostawcę usługami.

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA i JAKOŚĆ

6.1 Przestrzegaj wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz na bieżąco monitoruj swój wpływ na otaczające środowisko.

6.2.Prowadź działania mające wpływ na:

- optymalizację zużycia zasobów naturalnych i energii,

-  obniżenie własnej emisji zanieczyszczeń do środowiska,

- obniżenie ilości wytwarzanych odpadów

- jakość wykonanych usług.

6.3. Wdrażaj rozwiązania w zakresie recyklingu i odzyskiwania surowców.

6.4. Identyfikuj i monitoruj aspekty środowiskowe swojej działalności.

6.5 Wdrażaj działania mające na celu ciągłe doskonalenie jakości oraz minimalizację wpływu na środowisko.

6.6 Wykorzystuj tylko pojazdy spełniające normy emisji spalin EURO 5/EURO 6.

6.7 Wyznacz osobę odpowiedzialną za zgodność funkcjonowania firmy z przepisami ochrony środowiska i jakości.

6.8. Organizuj systematyczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska, warunków pracy i praw człowieka oraz bhp/ ppoż.

6.9. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych przez siebie produktów/usług oraz odpowiada za spełnienie wymagań w obrębie swojej organizacji i jego dostawców.

6.10 Zapoznaj personel ze wszystkimi wymogami jakościowymi i środowiskowymi przedstawionymi przez Grupę Delta Trans.

6.11 Przeprowadzaj kontrolę dostaw swoich materiałów oraz procesu produkcyjnego w celu zapewnienia, że wyrób spełnia wymagania klienta.

6.12 Zapewnij identyfikowalność surowców, materiałów niezbędnych dla dostaw produktów i usług.

6.11. Informuj nas o wszelkich niebezpieczeństwach lub zagrożeniach dot. ochrony środowiska i jakości związanych ze świadczonymi przez Ciebie / Twojego dostawcę usługami.

 

7. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

7.1 Zawsze postępuj właściwie w kontaktach z klientami, dostawcami i konsumentami, traktując ich uczciwie i z szacunkiem.

7.2 Korzystaj z usług firm, które nie naruszają norm etycznych poprzez wręczanie łapówek lub udzielanie podobnych korzyści sprzecznych z prawem.

7.3 Zabrania się poniższych działań:

-     przekupstwa,

-     wymuszania lub nakłaniania,

-     handlu wpływami,

-     legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych.

7.4 Nie przyjmuj ani nie wręczaj korzyści pieniężnych lub rzeczowych w celu skłonienia do podjęcia bądź niepodjęcia określonych działań lub w jakichkolwiek innych nieodpowiednich celach.

7.5 Zapobiegaj, wykrywaj i zgłaszaj właściwym organom przypadki przekupstwa oraz innych działań korupcyjnych.

 

8. POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PREZENTÓW

8.1 Aprobuj tylko prezenty, które są dobrowolnie zaoferowane pracownikowi przez podmiot współpracujący i spełniają poniższe wymagania:

-    korzyść nie będzie miała wpływu na załatwienie sprawy,

-    korzyść nie będzie obligować do wzajemności,

-    pracownik nie będzie musiał tego ukrywać,

-    korzyścią będzie przedmiot reklamowy, promocyjny (np. kalendarz) lub inny przedmiot o wartości nie przekraczającej 50 zł.

8.2 Zabrania się:

-    wręczania lub przyjmowania pieniędzy jako prezentu,

-    dawania prezentów o jakiejkolwiek wartości pracownikom i przedstawicielom państwowym,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów zbyt kosztownych, albo zbyt często,

-    dawania jakichkolwiek prezentów w podzięce pracownikom państwowym,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów, które wpływałyby na decyzje biznesowe,

-    wręczania lub przyjmowania prezentów zależnych od poziomu prowadzonych interesów,

-    oferowania prezentu, który zgodnie z twoją wiedzą naruszałby zasady przyjmowania prezentów w firmie obdarowywanego,

-    oferowania lub przyjmowania zaoferowanego udziału w imprezie rozrywkowej niezwiązanej z działalności firmy np. koncert muzyczny, mecz.

8.3 Zawsze upewniaj się, czy dany podarunek jest zgodny z zasadami przyjętymi w Grupie Delta Trans i jeżeli łamie on przyjęte zasady odmawiaj jego przyjęcia informując o tym obdarowującego.

 

9. KONFLIKT INTERESÓW

9.1 Zobowiązuj Pracowników, by unikali tworzenia potencjalnych konfliktów interesów, a także by  identyfikowali, zgłaszali konflikty, z którymi mają do czynienia.

9.2 Respektuj przepisy prawa antymonopolowego.

 

10. OCHRONA I NADUŻYWANIE URZĄDZEŃ, MAJĄTKU I CZASU FIRMY

10.1.Zabraniamy przywłaszczania sobie własności Grupy Spółek Delta Trans do osobistego użytku lub do odsprzedaży.

10.2 Znaki identyfikacyjne Grupy Delta Trans można wykorzystywać wyłącznie za pisemną zgodą.

10.3 Zobowiązujemy do ochrony majątku Grupy Delta Trans oraz majątku klientów przed kradzieżą, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.

10.4    Wszyscy Dostawcy muszą zapewniać ochronę własności intelektualnej przed dostępem nieuprawnionych Pracowników i osób trzecich.

 

11. WIARYGODNY PARTNER W BIZNESIE

11.1..Buduj długoterminowe, oparte na sprawiedliwych i uczciwych zasadach relacje ze swoimi dostawcami i klientami.

11.2 Cele biznesowe realizuj z poszanowaniem praw i dobra wszystkich klientów.

11.3 W partnerskich relacjach z klientami kieruj się odpowiedzialnością i zaufaniem.

11.4 Dokładaj wszelkich starań, by zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i  surowców. Odpowiedzialne pozyskiwanie i wydobywanie surowców obejmuje również uwzględnienie ochrony środowiska, w tym zarządzanie chemikaliami, a także poszanowanie praw człowieka.

11.5. Unikaj nabywania i wykorzystywania materiałów, do których pozyskania doszło w sposób nielegalny lub poprzez etycznie naganne lub nieuzasadnione działania.

11.6    Wymagamy od Dostawców opracowania, wdrożenia i stosowania skutecznych metod
i procedur mających na celu wykrywanie i zminimalizowanie ryzyka przedostania się podrobionych części i materiałów do naszego łańcucha dostaw.

W przypadku wykrycia takiego zdarzenia oczekujemy od Dostawców wdrożenia skutecznych procedur, służących wyselekcjonowaniu danego produktu i powiadomieniu odbiorców podrobionego produktu.

11.7    Przestrzegaj przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

12. DODATKOWE WYMAGANIA DLA PODDOSTAWCÓW W TRANSPORCIE

12.1 Dostawca musi posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową OCP/OCS z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość transportowanego towaru oraz licencji na transport międzynarodowy/krajowy za wyjątkiem pojazdów z DMC do 3,5t.

12.2 W razie jakichkolwiek opóźnień w załadunku, rozładunku, transporcie, a także zastrzeżeń kierowcy co do jakości towaru, jego ilości, opakowania - Dostawca  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie.

12.3 Za nieterminowe podstawienie samochodu, nieterminowe podjęcie ładunku lub nie podjęcie ładunku – Dostawca zostanie obciążony karą umowną wynikającą ze zlecenia.

12.4 W przypadku stwierdzenia szkody w związku z wykonaniem niniejszego zlecenia Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie.

12.5 Dostawca zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu dokumentów w terminie wynikającym ze zlecenia.

12.6 Obowiązuje zakaz podzlecania usługi / zakaz przeładunku towaru bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody. Za naruszenie jw. zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości wynikającej ze zlecenia.

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1 Przetwarzaj dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, rzetelnie i w sposób przejrzysty zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych

13.2 Niedozwolone są działania przeciwko prywatności Klientów/Pracowników/Dostawców.

  

14. ZGŁASZANIE NIEZGODNOŚCI

 

14.1. Masz możliwość zgłaszania wszelkich zaistniałych i potencjalnych niezgodności w zakresie w/w wymagań na adres reklamacje@deltatrans.pl.