INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DELTA TRANS TRANSPORTE SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Delta Trans Transporte sp. z o.o. zarejestrowana w Świętochłowicach (41-605), ul. Chorzowska 134 B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101278, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 6270012401 oraz REGON 008063023

(Delta Trans Transporte).

 2.    Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Delta Trans Transporte. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Inspektor Danych Osobowych
Krystyna Wal

ul. Chorzowska 134B, 41-605 Świętochłowice

k.wal@deltatrans.eu

3.    Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy Delta Trans Transporte, a innym podmiotem [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO].

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

5.    W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy Delta Trans Transporte, a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

6.    Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia (art.6 ust.1 lit.f) RODO).

7.    Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Delta Trans Transporte stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

 

 

25.05.2018